תקציר

חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

סעיף 3 לחוק שמירה על הקנין: "אין פוגעים בקנינו של אדם".
סעיף 7 א' פרטיות וצנעת הפרט: "כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו".

פקודת הנזיקין:

סעיף 2 הגדרות:
"נזק"            אבדן חיים, אבדן נכס, נוחות, רווחה גופנית או שם-טוב, או חיסור מהם, וכל אבדן או
                   חיסור כיוצאים באלה:

"נזק ממון"    הפסד או הוצאה ממשיים הניתנים לשומה בכסף ואפשר למסור עליהם פרטים.

"נכס"            מקרקעין או מיטלטלין.

סעיף 44 (א):
"מטרד ליחיד הוא כשאדם מתנהג בעצמו או מנהל את עסקו או משתמש במקרקעין התפוסים בידו באופן שיש בו הפרעה של ממש לשימוש סביר במקרקעין של אדם אחר או להנאה סבירה מהם בהתחשב עם מקומם וטיבם;

אך לא ייפרע אדם פיצויים בעד מטרד ליחיד אלא אם סבל ממנו נזק".

סעיף 48:
"אדם עושה עוולה אם הוא מונע, על ידי חסימה או בדרך אחרת, מבעל מקרקעין או מן התופש אותם ליהנות מכמות סבירה של אור שמש, בהתחשב עם מקומם וטיבם של המקרקעין, לאחר שהבעל או התופש או מי שקדמו להם בזכויות אלו נהנו ברציפות מאור זה – שלא לפי תנאי חוזה או הסכם – לפחות חמש עשרה שנים שקדמו בתכוף לחסימה או למניעה". 

חוק למניעת מפגעים, תשכ"א 1968:

סעיף 2 – מניעת רעש:
"לא יגרום אדם לרעש חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים".

סעיף 3 – מניעת ריח:
"לא יגרום אדם לריח חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים".

תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), תשנ"ג-1992:

סעיף 5 מכונות תק' תשע"א 2011:

לא יפעיל אדם ולא ירשה להפעיל מכונה כמשמעותה בתקנות מניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל"ט-1979, לצרכי חפירה, בניה, הריסה או כיוצא באלה, באזור מגורים, בין השעות 19:00 ל-07:00 למחרת ובין השעות 17:00 בערבי ימי מנוחה ל-7:00 למחרת יום המנוחה, זולת אם הפעלת המכונה דרושה באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון הציבור, בריאותו או בטיחותו, או להסרת סכנה או הפרעה כאמור.

חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), תשנ"ב 1992:

"מפגע סביבתי" – זיהום אויר, רעש, ריח, זיהום מים, זיהום מי-ים, זיהום על ידי פסולת, זיהום על ידי חומרים מסוכנים, זיהום על ידי קרינה, פגיעה בסביבה החופית, מפגע אסבסט, והכל כשהם בניגוד לחיקוק, לצו, לתכנית, לרישיון עסק או לכל היתר או רישיון אחר, או שיש בהם פגיעה בבריאותו של אדם או גרימת סבל ממשי לאדם; לעניין זה "תכנית" – כהגדרתה בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965; 

חוק אויר נקי, התשס"ח – 2008:

סעיף 1 מטרת החוק:

חוק זה מטרתו להביא לשיפור של איכות האוויר וכן למנוע ולצמצם את זיהום האוויר, בין השאר על ידי קביעת איסורים וחובות בהתאם לעקרון הזהירות המונעת, והכל לשם הגנה על חיי אדם, בריאותם ואיכות חייהם של בני אדם ולשם הגנה על הסביבה, לרבות משאבי הטבע, המערכות האקולוגיות והמגוון הביולוגי, למען הציבור ולמען הדורות הבאים ובהתחשב בצורכיהם.

בעל זכויות במקרקעין שזכויותיו נפגעו אם על ידי רעש, זיהום אויר, פגיעה בפרטיות וכדומה זכאי לפיצויים בהתאם להוראות החוק, הפסיקה הרלוונטית ומחקרים שנעשו בתחום.

תביעת פיצויים לנזיקין הינה תביעה נפרדת מפיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965. 

משרדנו עומד לרשותך בכל נושא בעניין תביעות נזיקין.

שתפו את המאמר
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
מאמרים אחרונים
רגע לפני שאתם הולכים
המומחים שלנו כאן כדי לעזור לכם! השאירו פרטים ונחזור אליכם לייעוץ ללא עלות >>
לשאלות בווצאפ